top of page

Ko e ha Cyber365?

  • Facebook
  • YouTube

Ko e uooti Chris ko ha mataotao cybersecurity taukei ia ʻoku ne fakahoko ʻa e ako lelei mo cybersecurity consultancy ngaahi tokoni ki he ngaahi kautaha, organisations mo teʻenau teʻemau. Kuo hoko ʻeni ko ha hoa falalaʻanga mo e ʻUnivesiti Kanani Mellon ʻoku ne fakahoko ha ngaahi kalasi lelei ʻaupito ʻi ʻAositelelia, Nuʻu Sila, Fisi, mo ʻAmelika. Kimuʻa pea fokotuʻu ʻene kautaha, ko ia ʻa e ivi maluʻi ʻo Nuʻu Sila ʻoku fakaiku ki he malu mo e fakamatala ki he maluʻi ʻo e ʻInitaneti. Kuo hoko foki ʻa Kulisi ko e sea ʻo ha ongo komiti pule fakavahaʻapuleʻanga ʻe ua ʻi he ʻInitaneti. Naʻe hiki ʻa Kulisi ki NZDF mei he talekita ʻo e maluʻi maluʻi ʻi he ngaue ʻa e UK ʻo e maluʻi. Naʻe hoko foki ʻa Kulisi ko ha ʻetivaisa pule mei he UK MOD ki he CERT NATO.

Kuo faʻu mo tokangaʻi ʻe Kulisi ʻa e ngaahi timi tali ki he maluʻi ʻo e komipiuta (FSIRT) ʻi he UK mo e. ʻOku ne toe hoko foki ko ha polokalama fakakomipiuta ʻinisititiuti (SEI) faiako ʻi he ʻUnivesiti Kanani Mellon ʻo fakatefito ʻi he ʻIunaiteti Siteiti pea fakahoko SEI ako ʻi Nuʻu Sila mo ʻAositelelia ʻi he fengaueʻaki mo e ʻUnivesiti Vikatolia ʻo Uelingatoni.

Naʻe toki hiki ni ʻe Kulisi mo malangaʻi ha tipiloma postgraduate cybersecurity ki he ʻUnivesiti ʻo e Pasifiki Saute ʻi Fisi.

ʻOku hoko ʻa Kulisi he taimi ni ko e talekita pule mo e tupuʻanga ʻo e Cyber365.

ʻOku ne pehe, "ko ʻene visone ke ʻoatu ʻa e ako, meʻangaue, mo e ʻilo ke fakahaofi ʻa e ivi fakaivia mo organisational malu."

Cyber365 Story

Naʻe faʻeleʻi Cyber365 mei he realisation naʻe grappling ʻa e organisations ʻi he vahefonua ʻEsia Pasifiki ʻi he ngaahi faingataʻa tatau fekauʻaki mo e malu ʻi he ʻInitaneti pea mo e founga lelei taha ke feau ʻaki e ngaahi faingataʻa ko ʻeni ʻi he .

Ko e meʻa ʻoku mahino ki he ngaahi kulupu he ʻaho ni ko e ʻikai ke toe fai ha tali. Kuo pau ke nau maluʻi ʻenau ngaahi koloa fakapisinisi, koloa fakaʻatamai, mo e kau kasitomaa kapau ʻoku nau nofo ʻi he pisinisi mo tauhi e falalaʻanga mo e falala ʻa ʻenau kau kasitomaa.

Ko hono ola, naʻe faʻu ai ʻe Cyber365 ha sipinga ʻo ha pisinisi centric ʻaki ʻa e taumuʻa pe ʻo e ngaue mo e organisations ke aʻusia mo tauhi maʻu ha faʻunga maluʻi taʻeueʻia utilising e ngaahi ʻelemeniti ko ʻeni ʻe tolu Cyber365 ʻo e fakamaʻu;

 

  • Fakafuofuaʻi Consultative-tuʻu fakatuʻutamaki

  • Ako pau ʻa e client

  • Fakaivia fakalotofonua.

 

ʻI hoʻo kau mo e Cyber365, ʻe lava leva ke organisations maʻu he taimi ni ʻa e feongoongoi mo e ako totonu ke fakapapauʻi ʻoku ʻi ai ʻa e ʻ founga lelei taha ʻ ke maluʻi ʻaki ʻa e ngaahi meʻa ʻoku hoko ʻi he maluʻi mei he ngaahi meʻa ʻoku hoko pe ngaahi ngaue taʻefakalao.

Tuʻutuʻuni Maluʻi ʻo e

 

ʻOku mau tānaki ha fakamatala fakatāutaha meiate koe, kau ai e fakamatala kau ki hoʻo:

  • hingoa

  • fakamatala ki he founga fetuʻutaki

  • fakamatala tohimoʻua pe fakatau

 

ʻOku mau tānaki hoʻo fakamatala fakatāutahá ke:

  • maʻu ʻa e ngaahi totongi pea lesisita koe ki ha kalasi.

 

ʻOku mau tauhi hoʻo fakamatala ke malu ʻaki haʻo tauhi ia ʻi founga ngaahi faile pea fakaʻata pe ha kau ngaue pau ke nau lava ʻo hu ki ai.

ʻOkú ke maʻu e totonu ke kole ha tatau ʻo ha faʻahinga fakamatala fakatāutaha ʻoku mau maʻu kau kiate koe pea kole ke fakatonutonu ia kapau ʻokú ke pehē ʻoku hala.

 

Kapau ʻokú ke fie kole ha tatau ʻo hoʻo fakamatalá pe ke fakatonutonu ia, kātaki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi he contact@cyber365.co

KO HOTAU NGAAHI HOA

Intelli-PS.png
bottom of page