Ko hono faʻu ʻo ha timi tali ki he maluʻi ʻo e meʻa ʻoku hoko

Faʻu hoʻo timi tau 

ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e kalasi ko ʻeni maʻa e kau pule mo e kau taki ngaue kuo tasked ʻi hono faʻu hoʻo timi tau ʻi he ʻInitaneti, ʻa ia ʻoku ʻi he ngaahi lea fakatekinikale ko ha timi tali ki he maluʻi ʻo e komipiuta (CSIRT). ʻOku ʻomi ʻe he kalasi ko ʻeni ha vakai fakalukufua ki he tuʻunga maʻolunga ʻo e ngaahi meʻa mahuʻinga mo e ngaahi fili kuo pau ke aleaʻi ʻi hono fokotuʻu ʻo ha timi tau ʻi he tau. Ko e konga ʻo e kalasi, ʻe faʻufaʻu ʻe hoʻo kau ngaue ha palani ngaue ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ko ha kamataʻanga ʻo e palani mo hono fakahoko hoʻo timi tau ʻi he tau. Te nau ʻiloʻi ʻa e faʻahinga maʻuʻanga tokoni mo e fokotuʻutuʻu ʻoku fie maʻu ke poupouʻi ʻaki ha timi. ʻIkai ngata ai, ʻe ʻiloʻi ʻe kinautolu ʻoku kau mai ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngaue ʻoku totonu ke fokotuʻu mo fakahoko ʻi he taimi ʻoku faʻu ai ha CSIRT. 

Fakatokangaʻi ange: ʻOku tuhu ʻa e kalasi accrues ko ʻeni ki ha pule ʻi he maluʻi mei he ʻinisititiuti ʻa e kau ʻenisinia ʻo e polokalama komipiuta.


 

1 (1).png

Ko hai ʻoku totonu ke ne fai e kalasi ko ʻení?

 • Kau pule lolotonga mo e kau teuteu CSIRT; C-kau pule ʻo e tuʻunga hange ko e CIOs, CSOs, CROs; mo e kau taki ngaue ʻoku nau mahuʻingaʻia ʻi hono fokotuʻu pe kamata ha timi tau ʻi he ʻInitaneti.

 • ʻOku ʻi ai mo ha kau ngaue kehe ʻoku nau fengaueʻaki mo CSIRTs pea ʻoku nau fie maʻu ha mahino lahi ange ki he founga CSIRTs ngaue ai. Hange ko ʻeni, csIRT kau poupou; tokangaʻi ʻo e tuʻunga maʻolunga ange; fetuʻutaki fakamitia, faleʻi fakalao, kau polisi, ngaahi maʻuʻanga tokoni fakaetangata, ʻaotita, pe kau ngaue pule ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki.

Ngaahi Tefitó

Tokangaʻi ʻo e meʻa ʻoku hoko mo e fekauʻaki mo e CSIRTs

 • Tomuʻa fie maʻu ki hono palani ʻo ha FSIRT

 • Ko hono faʻu ʻo ha visone CSIRT

 • Misiona CSIRT, ngaahi kaveinga ngaue, mo e tuʻunga ʻo e mafai

 • CsIRT ngaahi palopalema mo e kau ta sipinga

 • Ngaahi tuʻunga kehekehe mo e tuʻunga ʻo e ngaahi tokoni ʻoku ʻoatu

 • Fakapaʻanga ʻo e ngaahi palopalemá

 • Kau ngaue ki hono fakangaueʻi mo akoʻi ʻo e CSIRT

 • Ko hono fakahoko ʻo e ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngaue CSIRT

 • Ngaahi fie maʻu ki ha faʻunga CSIRT

 • Ngaahi palopalema mo e founga ngaue ki hono fakahoko mo fakalele

 • Ngaahi palopalema fekauʻaki mo e fengaueʻaki mo e fetuʻ

Ko e hā e meʻa ʻe ako ʻe hoʻo kau ngāué?

ʻE ako hoʻo kau ngāué ke:

 • Mahino ʻa e ngaahi fie maʻu ki hono fokotuʻu ha timi tau ʻoku ola lelei (FSIRT)

 • Toutou fakafetuʻutaki palani ʻa e fakalakalaka mo hono fakahoko ʻo ha timi tau foʻou ʻi he ʻInitaneti. 

 • Fakaʻilongaʻi e ngaahi meʻa ʻoku fekauʻaki mo hono fakatahatahaʻi ʻo ha timi maluʻi fakakomipiuta

 • ʻIloʻi e ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngāue ʻoku totonu ke fokotuʻu mo fakahokó.

 • Mahino ʻa e ngaahi sipinga organisational kehekehe ki ha timi tau foʻou ʻi he ʻInitaneti

 • Mahino ʻa e kehekehe mo e tuʻunga ʻo e ngaahi ngaue ʻe lava ke ʻomi ʻe ha timi tau ʻi he ʻInitaneti