top of page

Ko hono tokangaʻi ʻo ha timi tau ʻi he ʻInitaneti

Tokangaʻi ha timi tali ki he maluʻi ʻo ha komipiuta (CSIRT)

ʻOku ʻoatu ʻe he kalasi ko ʻeni ha kau pule lolotonga mo e kahaʻu ʻo e ngaahi timi tau ʻi he kahaʻu pe, ʻi he foʻi lea fakatekinikale ngaahi timi tali ki he maluʻi ʻo e komipiuta (CSIRTs) mo ha vakai ki he ngaahi meʻa te nau fehangahangai mo ia ʻi hono fakalele ʻo ha timi lelei. 

ʻOku ʻomi ʻe he kalasi ha ʻilo ki he ngaue ʻe ala fie maʻu ke fai ʻe he kau ngaue ʻo e timi tau ʻi he tau.

ʻOku toe ʻoatu foki ʻe he kalasi ha vakai fakalukufua ki he founga ngaue ki hono tokangaʻi ʻo e meʻa naʻe hoko pea mo e faʻahinga meʻangaue mo e faʻunga ʻoku fie maʻu ke ola lelei. ʻOku aleaʻi ʻa e ngaahi meʻa fakatekinikale mei ha fakakaukau fakapule. ʻE maʻu ʻe he kau akó ha taukei ʻi he faʻahinga fili te nau ala fehangahangai maʻu pē mo iá.

Kimuʻa pea ke kau atu ki he kalasi ko ʻeni, ʻoku poupouʻi koe ke ke ʻuluaki fakakakato ʻa e kalasi, faʻu ha timi tali ki he meʻa maluʻi ʻi he ʻInitaneti. 

Fakatokangaʻi ange: ʻOku tuhu ʻa e kalasi accrues ko ʻeni ki ha pule ʻi he maluʻi mei he ʻinisititiuti ʻa e kau ʻenisinia ʻo e polokalama komipiuta.
 

25.png

Ko hai ʻoku totonu ke ne fai e kalasi ko ʻení?

 • Kau pule ʻoku fie maʻu ke nau tokangaʻi ha timi tau ʻi he ʻInitaneti (CSIRT)

 • Kau pule ʻoku ʻi ai honau fatongia pe kuo pau ke nau ngaue mo kinautolu ʻoku ʻi ai honau fatongia ki he maluʻi fakakomipiuta mo e ngaahi ʻekitiviti pule

 • Kau pule kuo nau taukei ʻi hono tokangaʻi ʻo e meʻa ʻoku hoko pea nau fie ako lahi ange fekauʻaki mo hono fakalele lelei ʻo e ngaahi timi tau ʻi he tau

 • ʻOku ʻi ai mo ha kau ngaue kehe ʻoku nau fengaueʻaki mo CSIRTs pea ʻoku nau fie maʻu ha mahino lahi ange ki he founga CSIRTs ngaue ai. 

Ngaahi Taumuʻá

ʻE tokoni ʻa e kalasi ko ʻeni ki hoʻo kau ngaue ke:

 

​​

 • Recognise hono mahuʻinga ʻo hono fokotuʻu ha ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngaue lelei ki he founga hono tokangaʻi ʻo e meʻa ʻoku hoko.

 • ʻAi ke ʻiloʻi e ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngāue ʻoku totonu ke fokotuʻu mo fakahoko ʻaki ha CSIRT.

 • Mahino ʻa e ngaahi ʻekitiviti ki hono tokangaʻi ʻo e meʻa ʻoku hoko, kau ai ʻa e faʻahinga ʻekitiviti mo e ngaahi fengaueʻaki ʻe lava ke fakahoko ʻe ha CSIRT.

 • Ako fekauʻaki mo e ngaahi founga kehekehe ʻoku kau ki hono fakaʻilo, analysing, mo e tali ki he ngaahi meʻa fekauʻaki mo e maluʻi fakakomipiuta mo e ngaahi meʻa naʻe hoko.

 • ʻAi ke ʻiloʻi e ngaahi konga mahuʻinga ʻoku fie maʻu ki hono maluʻi mo poupouʻi e ngaahi ngaue CSIRT.

 • Tokangaʻi ha timi maluʻi ʻo e komipiuta.

 • Vakaiʻi ʻa e ngaahi ngaue CSIRT pea feinga ke ʻiloʻi ʻa e fetoʻaki, fakatuʻutamaki, mo e ngaahi fakaleleiʻi ʻoku fie maʻu.
   

Ngaahi Tefitó

 • Founga hono puleʻi ʻo e meʻa

 • Kau ngaue ki hono fakangaueʻi mo fakahinohinoʻi CSIRT

 • Fakatupulaki ʻo e ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngaue ki he CSIRT

 • Ngaahi fie maʻu ki hono fakatupulaki ʻo e csIRT Services

 • Tokangaʻi ʻo e ngaahi meʻa fakamitia

 • Ko hono langa mo tokangaʻi ʻo e faʻunga CSIRT

 • Tali fakafekauʻaki

 • Tokangaʻi e ngaahi meʻa lalahi ne hoko

 • Ngaue mo e kau polisi

 • Fakafuofuaʻi ʻo e ngaahi ngaue CSIRT

 • Ngaahi fika fakasitetisitika ki hono tokangaʻi ʻo e meʻa ʻoku hoko

bottom of page