top of page

Deploying ha timi tau ʻi he lolotonga

Meʻa ʻoku hoko ko hono tokangaʻi

Te ke realise ʻa e mahuʻinga ʻo hono maʻu mo muimui ki he ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngaue kuo tomuʻa fakamatalaʻi; mahino ʻa e ngaahi meʻa fakatekinikale fekauʻaki mo e ngaahi faʻahinga ʻohofi ʻoku faʻa lipooti; fakahoko hono ʻanalaiso mo tali e ngaahi ngaue ki ha ngaahi sipinga kehekehe ʻo e meʻa ne hoko; fakaʻaongaʻi e ngaahi taukei mahuʻinga ʻo e fakakaukau ʻi hono tali e ngaahi meʻa naʻe hoko, pea feinga ke ʻiloʻi e ngaahi palopalema ʻe ala hoko ke fakaʻehiʻehi mei ai lolotonga hoʻo kau ʻi he ngaue CSIRT. 

 

ʻOku fakataumuʻa ʻa e kalasi ke ʻomi ha ʻilo ki he ngaue ʻe lava ke fakahoko ʻe ha handler meʻa ʻoku hoko. Te ne ʻomi ha vakai fakalukufua ki he meʻa ʻoku hoko ʻi he malaʻe ngaue, kau ai ʻa e CSIRT Services, fakamanamana, mo e natula ʻo e ngaahi ʻekitiviti tali ki he meʻa ʻoku hoko. 

 

Ko e kalasi ko ʻeni maʻa e kau ngaue ʻoku siʻisiʻi pe ʻikai ha meʻa ke nau aʻusia. ʻOku ne ʻomi ha tefitoʻi talateu ki he tefitoʻi meʻa ʻoku hoko ʻi hono tokangaʻi ʻo e ngaahi ngaue mo e ngaahi taukei mahuʻinga ke tokoni ki he meʻa handlers fakahoko ʻenau ngaue fakaʻaho. ʻOku fokotuʻu atu ia kiate kinautolu ʻoku foʻou ki he meʻa ʻoku hoko ʻi hono tokangaʻi ʻo e ngaue. Te ke maʻu ʻa e faingamālie ke kau ʻi ha sīpinga ʻo ha ngaahi meʻa te ke ala fehangahangai mo ia ʻi he ʻaho kotoa pē. 

Fakatokangaʻi ange: ʻOku tuhu ʻa e kalasi accrues ko ʻeni ki ha pule ʻi he maluʻi mei he ʻinisititiuti ʻa e kau ʻenisinia ʻo e polokalama komipiuta

3 (1).png

Ko hai ʻoku totonu ke ne fai e kalasi ko ʻení?

  • Kau ngaue ʻoku siʻisiʻi pe ʻikai ha meʻa ʻe hoko ʻi hono tokangaʻi

  • Taukei ʻi hono tokangaʻi e kau ngaue ʻoku nau fie fakaleleiʻi e founga mo e skillsets ki he ngaahi founga lelei taha

  • Ha taha pe ʻoku fie ako fekauʻaki mo e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga fekauʻaki mo hono tokangaʻi ʻo e ngaahi ngaue mo e ʻekitivitii

Ko e meʻa te ke ako

ʻE tokoni atu e kalasi ko ʻení ke ke:

  • Deploy hoʻo kau ngaue ke maluʻi hoʻo pisinisi mei ha ʻohofi ʻoku fai ʻi he lolotonga.

  • Recognise hono mahuʻinga ʻo e muimui ki he ngaahi founga, tuʻutuʻuni, mo e founga ngaue ki hoʻo pisinisi.

  • ʻAi ke mahino ʻa e ngaahi meʻa fakatekinikale, fetuʻutaki, mo e fakafekauʻaki ʻoku fekauʻaki mo hono fakahoko ʻo ha ngaue tokoni CSIRT

  • Matuʻaki analyse mo fakafuofuaʻi e ola ʻo e ngaahi meʻa maluʻi fakakomipiuta.

  • Langa lelei mo fakafekauʻaki e ngaahi founga tali ki he ngaahi faʻahinga kehekehe ʻo e komipiuta.

bottom of page